Wie lautet der Mailserver?

SMTP: mail.netcult.ch
Port: 25 / 465 / 587
Protokoll: TLS (STARTTLS)

IMAP: mail.netcult.ch
Port: 143
Protokoll: TLS (STARTTLS)

Mailquarantäne:
https://quarantine.netcult.ch

Wie lauten die DNS-Server?

DNS1: dns1.netcult.ch
DNS2: dns2.netcult.ch

Wie lauter der FTP-Server?

FTP: ftp.netcult.ch
Prokolle: Active & Passive
Active Ports: 20 & 21
Passive Ports: 20, 21, 4000-4999

Technische Verwaltung des Hosting-Kontos

mySupport
https://mysupport.netcult.ch

Administratives Kundenkonto der thuinformatik GmbH

thuSIS²
https://portal.thuinformatik.ch